Eğitim Tarihleri :

Çeçen Özerk Bölgesi – 30 Kasım 1922.Çeçen-İnguş Özerk Bölgesi Ocak 1934 ( 1944-1957 tarihleri arasında feshedildi ).Çeçen İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 5 Aralık 1936.Grozny şehri 1870 yılında kurulmuştur.01/01/2008 yılı kent nüfusu gerçekleştirilen sayım ile 226.100 ‘dür.

 

Coğrafi Konumu :

Çeçenistan Cumhuriyeti Kafkasya Dağları ve bitişiğindeki Çeçen Düzlükleri ve Terek Kuma ovasının kuzey yamacında yer almaktadır.Kuzeyden Güneye uzunluğu 170 km ,batıdan doğuya uzunluğu ise 110 km dir.Ülkenin güney doğusunda Gürcistan,Kuzey Doğusunda Dağıstan Cumhuriyeti,Kuzey batısında Stavropol Bölgesiile batıda inguşetya cumhuriyeti bulunmaktadır.

 

Doğal Koşullar :

Kuzeyden Güneye doğru ovalar ve dağlar vardır.Geniş yapraklı bitki örtüsü ile çayırlıklar 1800 m yüksekliğe kadar uzanır.Nehirleri Terek havzasına aittir.Terek ,Sunja ve Argun ülkedeki büyük nehirlerdendir.Doğal tabiat içerisinde Sülün,Huş Tavuğu,Keklik,Kahverengi Ayı,Kurt,Karaca , Porsuk gibi bir çok yabani hayvanı barınmaktadır.Karasal bir iklime sahiptir.Kışlar ılık ve yazlar sıcak geçer.Mevsilere göre sıcaklık ölçekleri ise ; Kış aylarında -6 ile 3 derece, Yaz aylarında ise +20 ve +30 derecedir.

 

Büyük şehirler :

1 Ocak 2008 tarihinde  yapılan nüfus sayımında büyük şehirlerinin değerlendirilmesi şöyledir ; Grozny – 226.1 , Urus Martan – 48.7 , Şali – 44.2 , Gudermes – 41.2 , Argun – 40,1 ‘dir.

 

Ekonomik avantajları ve dezavantajarı :

Çeçenistan Cumhuriyeti avantajlı bir ulaşım ve çöğrafi konuma sahiptir.Demiryolu ve karayolu  Bakü-Rostov ve Bakü-Novorossiysk e bağlıdır.Petrol ve doğal gaz yatakları Grozny ve Gudermes alanlarında yoğunlaşmış durumdadır.

 

Tarım :

Ülkedeki üretim alanında tarımsal üretim %0.3 oranında oluşmaktadır.Hayvancılık  ürünleri %69,8 oranında,tarımsal alanlardaki üretim oranı ise %30,2 oranlarındadır.


Din:

Çeçenistan'da dini inanç olarak geneli İslam Dini'dir (Sünni).

 

Çeçenlerin İslam Dinini kabul etmesini yedi aşamada anlatılabilir.İlk aşamada Kuzey Kafkasya'da  gerçekleşen Arap-Hazar savaşları (VIII-Xy.y)'daki Arap fetihlerine bağlı olarak; İkinci aşamada müslümanlaşmış olan Kıpçaklar’ın,(XI-XII y.y) etkisi altında kalan Nahi'lerin İslam’a geçişi; Üçüncü aşamada Altınordu Devleti etkisine (XIII-XV y.y)  bağlı olarak;Dördüncü aşamada, Timur'un istilası ile ilişkilidir (XIV y.y); Beşinci aşamada Dağıstan, Kabardey ve  Türk'lerin (XV-XVI y.y.) İslam Dinini Tebliğ edişlerine bağlı olarak; Altıncı aşamada Şeyh Mansur'un dini faaliyetlerine bağlı olarak,şeriat hukukunun güçlendirilmesi; Yedinci aşamada Şeyh Şamil ve Taşu-Hacı faaliyetlerine bağlı olarak; Sekizinci aşamada ise Çeçen'lerin Şeyh Kunta-Hacı ve diğer tasavvuf alimlerinin öğretilerine bağlı kalmaları olarak ilişkilendirilir.

İslam dininin Çeçen'ler arasında kitlesel olarak yayılması XVI y.y bulmuştur. Ancak Arap istilaları ve İslam dini tebliğlerinin Çeçenistan topraklarına yansıması itibariyle, IX-Xy.y arasında İslam Dini Çeçen topraklarında benimsenmeye başlanmıştır.

Genel olarak Çeçenler arasında İslam'ın yayılması asırlarca süren aşamalı bir süreçtir.Bölgede İslam Dininin yayılması Arap fetihleri ile birlikle barışçıl yollarla ve tebliğ çalışmaları ile gerçekleşmiştir. Çeçenistan'da ve genel olarak Rusya'nın tüm topraklarında müslümanlar Sünni'dir, Şafi ve Hanefi mezhebindendir.

 Kuzey-Doğu Kafkasya ( Dağıstan,Çeçenistan ve İnguşetya) bölgesinde İslam tasavvuf temellerine dayalıdır. Tarih içeresinde Nakşibendi, Kadiri ve Şazeli tarikatları bölgedeki milletlerin üzerinde manevi, kültürel ve siyasi olarak etkileri büyüktür. 

Çeçenistan’da ise sadece Nakşibendi ve Kadiri tarikatları vardır. Bu tarikatlere ait kolların sayısı otuza ulaşır.Çeçenistan’daki müslimanları İslam dininin temel hükümlerine bağlı Sünni'dir. Tasavvuf anlayışı toplum içeresinde benimsenmiştir.Şeyhlere ve evliyalara karşı çok büüyük saygı ve hürmet vardır. Ülkede tasavvuf geleneğini izleyen büyük Şeyhlerin ve Evliyaların kabirleri vardır.

1992 yılında Çeçenistan'da bölgedeki İslam anlayışına ve geleneklerine aykırı olan ve Vahabizm olarak adlandırılan yeni bir öğreti yayılmaya başlamıştı.Vahabilerin faaliyetleri siyasi olarak devlet ve topluma karşı yönelikti. Buna etken olan Sovyetler Birliği'nin çöküşü ile birlikte gelen ideolojik rejim değişikliği, demokratik reformlar ve devlet gücünün zayıflığıydı.

Günümüzde Çeçenistan'da radikalliğe dayalı (vahhabizm) ve terörizm faaliyetleri sona erdirilmiştir. Buna dayalı olarak ülke genelinde gençlerin manevi aydınlanması, camilerin ve medreselerin inşaa edilmesi ile geleneksel değerlerin muhafaza edilmesi ile birlikte hızlı bir canlanma yükselişi göstermiştir. Camilerde günlük vaazlarda ulusal birliğin korunması, maneviyatta toplumsal yükselişin önemi, uyuşturucu ve buna benzer maddelerin zararları ve bunlara bağlı toplum ahlak ve düzenine aykırı davranış ve eylemleri kınayan demeçler verilmektedir.